HAMNFÖRESKRIFTER

HAMFÖRESKRIFTER

Småängsvikens Båthamn, Ingarö


(Säsong 1 maj - 31 oktober)Marken ägs av Bondebåten AB. Eventuella önskemål eller anmärkningar beträffande båthamnen meddelas hamnägaren.


 • Hamnen öppnar 1a maj och stänger 31a oktober. Vid tidigare ankomst måste hamnägaren kontaktas några dagar i förväg och klartecken måste ha erhållits före ankomst. Båtplats får inte utnyttjas förrän hela avgiften är betald. Tidigare ankomst och senare lämnande måste anmälas på e-mail för att reglera totala kostnaden. Detta gäller även för eventuella vinterliggare.


 • Hushållssopor skall läggas i därför avsedda behållare vi B-Bryggans landfäste. OBS, inget annat får läggas i eller lämnas utanför behållarna. Grovsopor och farligt avfall lämnas på närmaste ÅVC .Missbruk medför att hamnplatsen omgående blir uppsagd och att båtägaren får lämna hamnen.


 • Områdets tillfartsväg är avspärrad med vägbom till vilken varje båtplatsabonnent erhåller nyckel. Nyckel ingår i hyresavgiften för båtplats. Borttappat eller ej återlämnad nyckel ersätts mot en avgift på 1000kr. Vägbommen skall alltid hållas låst. Nyckeln skall återställas till hamnkaptenen när båtplatsen sägs upp.


 • Bilparkering
 • Mellan 10 juni – 15 augusti gäller några parkeringsregler i området. Hyr man båtplats får man endast parkera 1 bil på områdets bestämda parkeringsplatser. Parkering erbjuds i mån av plats. Gäster till våra hyrestagare hänvisas till parkering utanför bommen. Vill du vara garanterad en parkeringsplats kan du hyra en fast parkering, den uppmärks med ”förhyrd plats” och ”platsnummer” och är endast tillgänglig för dig, alla tider på året. Priset för en sådan plats är 4995 kr/år och tillståndet ska placeras väl synligt i bilen. Parkering finns även tillgänglig för fordon utanför bommen. Parkering på Småängsvägens sidor är ej tillåten och vid respektive brygga får bil parkeras endast så lång tid som åtgår för i- och urlastning. Det är ej tillåtet att lämna båtvagnar på parkering eller annan plats i hamnen.


 • Varje båtägare är skyldig anskaffa fullgott förtöjningsmateriel och tillräckligt antal fendrar och är själv ansvarig för att båten vid alla tillfällen är betryggande förtöjd. Båtens uppehåll i hamnen sker på båtägarens egen risk. Båtägare är skyldig att ersätta alla skador som uppstår på grund av sprungna förtöjningar, otillräckliga fendrar eller som förorsakats av bristfällig och olämplig utrustning. Småängsvikens Båthamn eller hamnkaptenen tar i detta avseende intet ansvar för skador på person eller materiel. Båtägare skall ha tecknat försäkring för sjöskador.


 • Förhyrd båtplats får ej disponeras av annan båt än den som angivits i anmälan. Om båtägaren byter båt skall anmälan omgående göras till hamnkaptenen. Förhyrd båtplats får inte uthyras eller utlånas i andra hand.


 • Högsta tillåtna fart inom hamnområdet vid bryggorna är 3 knop(svallfritt) I övrigt skall vid navigering i hamnen nödvändig försiktighet iakttagas så att ej närliggande båtar skadas.


 • Förhalningslina får ej fastgöras mellan förtöjningsboj och brygga.


 • Såväl båtägaren som dennes gäster och besättning är skyldiga att efterkomma hamnpersonalens anvisningar beträffande ordning i hamnen och båtarnas förtöjningar.


 • Det är förbjudet att i hamnen använda toalettanordningar med direktutsläpp samt att utsläppa olja eller på annat sätt förorena vattnet i båthamnen.  Flotte för septitanktömning finns vid Kalvholmarna utanför Småängsviken  LAT 59.21417,  LONG 18.57170